ชื่อเรื่อง  ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย     นางอิ่มใจ  เสียงเอก

ปีที่ทำการวิจัย      พ.ศ. 2550

 

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเรียนรู้แบบพหุปัญญากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเยนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมแบบพหุปัญญญา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังเรียน ปีการศึกษา 2550 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านบางเทา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 33 คน โดยการสุ่มแบบเจาะสง (Purposive Sampling) เพื่อทำการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบและชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ประกอบด้วย

1.             แบบทดสอบซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขั้นไป มีดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) เท่ากับ 0.70 – 1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.86 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบ t-test

2.             ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญากุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันที่สร้างขั้นได้นำมาหาประสิทธิภาพ โดยทดลองรายบุคคล ทดลองกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างสำหรับศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเยน จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน จำนวน 8 ชุด แผนดารจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบพหุปัญญาที่สร้างขึ้น 8 แผน จำนวน 30 ชั่วโมง

ผลการศึกษาพลว่า ชุดกิจกรรมผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 8 ชุด มีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ย 80.41/82.57 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือมีค่าประสิทธิภาพ (EI) เท่ากับ 80.41 ผลสัมฤทธิ์ทางการเยนของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาสูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01