บทคัดย่อ

เรื่อง        การพัฒนาการอ่านการเขียนคำในมาตราแม่ก กา และคำในมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกผู้วิจัย       นางสาววันดี  ช่างเหล็ก

สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบางเทา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 ในการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการการพัฒนาการอ่านการเขียนคำในมาตราแม่ก กา และคำในมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

 1. แผนจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนคำในแม่ ก กา และคำในมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกการอ่านและการเขียน  ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2/2 ตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนคำในมาตราม่ ก กาและคำในมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกที่ใช้แผนจัดการเรียนรู้การอ่านการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และคำในมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

 ขอบเขตของการวิจัย

                ในการวิจัย เรื่อง  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำในแม่ ก กา และคำในมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

โรงเรียนบ้านบางเทา  ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2551

  กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2 จำนวน  28 คน

โรงเรียนบ้านบางเทา   

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดโดยใช้

แบบฝึกและแผนจัดการเรียนรู้การพัฒนาการอ่านการเขียนคำในแม่ ก กา และคำในมาตราตัวสะกด  

 ตัวแปรตาม  ได้แก่    ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านการเขียนคำในแม่ กกาและคำในมาตรา

ตัวสะกด

 

 สมมติฐานของการวิจัย

ในการวิจัยการศึกษาผลการจัดการการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องรายงานผลการ

ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่ ก กา และคำในมาตราตัวสะกดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานของการวิจัยดังต่อไปนี้

1. แผนจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำในมาตราแม่  ก กาและคำในมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ   ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2/2 ตามเกณฑ์ 80/80 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ใช้แผนจัดการเรียนรู้การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดโดยใช้แบฝึกทักษะ  หลังเรียนสูงก่อนเรียน ก่อนเรียน