เกี่ยวกับโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ
คติพจน์
สัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านบางเทา เป็นโรงเรียนต้นแบบของการบูรณาการการปฏิรูปการศึกษาภายในปี 2558

วิสัยทัศน์ (Vision)
ปีการศึกษา 2557 - 22559

โรงเรียนบ้านบางเทา จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นิยมความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีทักษะ ใช้ภาษาต่างประเทศเหมาะสมกับวัย

ปรัชญา
มุ่งให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีความสุข

พันธกิจ
ปีการศึกษา 2557 - 2558

1.พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
2.พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
4.พัฒนาระบบภาคี   เครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา


คติพจน์
คารวะธรรม
สามัคคีธรรม
ปัญญาธรรม

สัญลักษณ์โรงเรียน

ตัวอักษร "บ.ท.." บรรจุในวงกลมรัศมี 8 แฉก   มีแพรป้ายชื่อโรงเรียนบ้านบางเทา มีความหมายดังนี้

บ. หมายถึง ผู้ซึ่งบริสุทธิ์ (นักเรียน)
ท. หมายถึง การทำความดี
วงกลม หมายถึง กรอบแห่งคุณธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี และความสามัคคี
รัศมี 8 แฉก หมายถึง มรรค8หนทางแห่งการปฏิบัติชอบของบัณฑิต

     

สีประจำโรงเรียน

เทา
แดง

เทา หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา
แดง หมายถึง พลัง
เทา-แดง หมายถึง พลังของความคิด หรือพลังแห่งปัญญา[กลับหน้าหลัก]

 
  โรงเรียนบ้านบางเทา 103 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-324134
webmaster : krulek@gmail.com
LastUpdate : ,มิถุนายน 2557