h new book53
 
 
agriculture53
 
wlak scout
 

headantidrug

   

vote leader53

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ปีการศึกษา 2553
17 มิ.ย 2553
.
 
 
waikru53

กิจกรรมไหว้ครู(17 มิ.ย 53)

(ภาพกิจกรรม)

   
memory53
หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนบ้านบางเทา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2552

 

   

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
16 มกราคม พ.ศ.2553

[ภาพกิจกรรม]