ประวัติของโรงเรียน
เริ่มก่อตั้ง>> โรงเรียนบ้านบางเทา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 ซึ่งเรียนอยู่ในวัดบางเทา(วัดอนามัยเกษม) มีฐานะเป็น
โรงเรียนประชาบาล นายอำเภอสมัยนั้น เป็นผู้ก่อตั้งแต่ละสมัยมีครูสอนเพียงคนเดียวตามลำดับคือ
1. นายหราบ
2.นายดัด
3.นายหนู
4. พระภิกษุเกลื่อน
5. นายรักษ์ อภิชาติ
6. นายแดง สุนทรทิพย์
7. นายต้อง เศรษฐสิทธิ์
นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กโต อายุประมาณ 13 - 14 ปีเรียนเฉพาะเด็กผู้ชาย
พ.ศ. 2475>> พระใบฎีกาพลับ อินทสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล ได้เล็งเห็นผลประโยชน์ ทางการศึกษา
จึงได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นหลังหนึ่งมีโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด แล้วติดต่ออำมาตย์ตรี ค้อ ฤกษ์ถลาง
ธรรมการอำเภอ ให้ย้ายไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดเชิงทะเล ท่านรับเป็นผู้อุปการะ ทำให้วัดบางเทาไม่มีโรงเรียนมา 2 ปี
พ.ศ. 2479 >> ธรรมการอำเภอถลางในสมัยนั้นเห็นว่า เด็กหมู่ 2 และหมู่ 3 ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือไกลจึงได้นัประชุมชาวบ้าน
และมีมติให้เปิดโรงเรียนที่วัดบางเทาขึ้นอีก จึง ติดต่อกับพระธรรมธรฉุ้ย เจ้าอาวาสวัดบางเทา ขอเรียนในศาลาการเปรียญ โดยท่านเป็นผู้อุปการะและได้ทำการเปิดสอนขึ้นอีก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2479 ในวันเปิดเรียนมีผู้ปกครองนำเด็กมาเรียน
22 คน ทางอำเภอได้ส่งนายลับ พรหมแดน ครูวัดเชิงทะเลมาเป็นครูใหญ่ ต่อมาสมัยนายเหงื่อม เครือแก้ว เป็นครูใหญ่ กิจการของโรงเรียนก้าวหน้านักเรียนมีปริมาณมากขึ้น จึงได้ติต่ขอความช่วยเหลือจากนางแร่ม พรหมโมบลบุญประสพ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต ได้ติดต่อขอเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2497>> ได้งบประมาณ 140,000 บาท สร้างอาคารเรียน ป.1ก. จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน ต่อมานายบุญหลาย สุทธิสุขศรี ได้บริจาคที่ดิน
เพิ่มอีก 3 งาน ได้ปลูกสร้างอาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2501 แล้วเสร็จวันที่ 12 มกราคม 2502 และวันที่ 24 มิถุนายน 2502 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนวัดอนามัยเกษม เป็นโรงเรียนบ้านบางเทามีจำนวนนักเรียนมากขึ้น
จึงได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้น ป. 7 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2511
พ.ศ. 2512>> นายสมมาตร ระงับพาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายเหงื่อม
เครือแก้ว ซึ่งลาออกจากราชการ
พ.ศ. 2525>> นายบุญเลิศ จิตธรรมาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2531>> นายมานพ ยกเชื้อ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา
พ.ศ.2544>> นายชาญณรงค์หนูคง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา และเปลี่ยนจากผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบางเทาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ.2552>> นายไพศาล นาขวัญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา
พ.ศ.2555>> นายภูวัชร กิ่งทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา
พ.ศ.2558>> นางเรียมจันทร์ บรรเทิง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา
พ.ศ.2561>> นายอุทัย เทศทิศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทาจนถึงปัจจุบัน

 


โรงเรียนบ้านบางเทา ตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งสิ้น จำนวน 11 ไร่ 2 งาน ระยะทางห่างจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
ถลาง 9 กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกาษาตอนต้น (ม. 1 - 3) จัดการเรียน
การอสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

[กลับหน้าหลัก]

 
  โรงเรียนบ้านบางเทา 103 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-324134
webmaster : krulek@gmail.com
LastUpdate : มิถุนายน 2557