จำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561
ช่วงชั้น/สายชั้น
จำนวน
ชาย
หญิง
รวม
นุบาล
ชั้นอนุบาล 1
-
1
1
ชั้นอนุบาล 2
-
2
2
ชั้นอนุบาล3
-
3
3
รวม
0
6
6
ช่วงชั้นที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
0
5
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1
5
6
รวม
2
13
15
ช่วงชั้นที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2
4
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2
4
6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
0
4
4
รวม
4
12
16
ช่วงชั้นที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3
0
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2
2
4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-
2
2
รวม
5
4
9
บุคลากรอื่นในโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
อยู่หน้าโฮมเพจ
1
-
1
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-
-
-
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
-
1
วิทยากรภาษาอังฤษ
-
-
-
วิทยากรอิสลาม
1
1
2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
3
3
6
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
1
1
2
รวม
7
5
12
รวมทั้งสิ้น
18
40
58
 
 [กลับหน้าหลัก]

 
  โรงเรียนบ้านบางเทา 103 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-324134
webmaster : krulek@gmail.com
LastUpdate :มิถุนายน 2561