ระเบียบสถานศึกษา
  การปฏิบัติตนของนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
การลงโทษนักเรียน
 

ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน

ิ                  ตามความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฉะนั้น ทางโรงเรียน
จึงได้กำหนดระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเทาเพื่อให้บรรลุตามความมุ่งหมายด้วย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรงเรียน ครูผู้สอน คณะกรรการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1 วินัยนักเรียนที่พึงปฏิบัติ

 1. นักเรียนต้องมีเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน แบบเรียน เครื่องใช้ต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนด
 2. นักเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียนของโรงเรียนตั้งแต่ออกจากบ้านมาโรงเรียนจนกลับบ้าน
 3. นักเรียนมาถึงโรงเรียนต้องถือว่าอยู่ในความควบคุมดูแลของครู
 4. นักเรียนจะออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องได้รับอนุญาตจากครูประจำชั้น ครูประจำรายวิชา ครูเวรประจำวัน/ฝ่ายปกครอง
 5. ที่มาโรงเรียนสายต้องมารายงานตัวต่อครู และขอรับบัตรอนุญาตเข้าชั้นเรียนต่อฝ่ายปกครอง และอาจารย์ประจำวิชาทุกครั้ง
 6. นักเรียนต้องอยู่ในโอวาทของครู - อาจารย์ ทุกคน ทั้งให้ความเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนไม่แสดงอาการแข็งกระด้าง
 7. นักเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน เช่นไม่เที่ยวเตร่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน ไม่ลักทรัพย์ และทำชู้สาวกับบุคคลภายในและ
  ภายนอกโรงเรียน
 8. นักเรียนต้องแสดงกิริยาสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทั่วไป รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
 9. นักเรียนต้องเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า
 10. นักเรียนต้องมีวัฒนธรรมในการรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนมิให้เกิดการชำรุด

หมวดที่ 2  การปฏิบัติตนของนักเรียน

 1. นักเรียนควรพึงรู้ตนเสมอว่าเป็นนักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เป็นระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 2. นักเรียนพึงปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตนให้เป็นที่รักของบิดา-มารดา-ครู
 3. นักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเทาทุกคนพึงมีความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวในระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและนับถือรุ่นพี่ รุ่นน้องผู้ใดทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคี
  บ่อนทำลายความสามัคคีและความมั่นคงของหมู่คณะ คือบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาของโรงเรียนบ้านบางเทา
 4. นักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเทาทุกคน ต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ออกโดยฝ่ายปกครองของโรงเรียน และต้องนำติดตัวทุกครั้งที่มาโรงเรียน

หมวดที่ 3 การปฏิบัติก่อนเข้าห้องเรียนของนักเรียน

 1. เพลงชาติจบ (08.01 น.) ให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวเข้าแถวหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน
 2. สัญญาณครั้งที่ 1(08.15 น.) เข้าแถวเตรียมตัวรับคำสั่งจากประธานนักเรียน และอาจารย์เวรผู้ประกาศหน้าเสาธง
 3. นักเรียนทุกคนต้องร้องเพลงชาติพร้อมกันด้วยความเคารพ สวดมนต์แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณ และฟังการอบรม ฟังข่าวสารการนัดหมายด้วยความสงบเรียบร้อย
 4. เดินเข้าเรียนแถวสงบเรียบร้อย ไม่นั่งอยู่หน้าห้องหรือแตกแถวไปทำธุระที่อื่นอีกเป็นอันขาด
 5. นักเรียนที่มาทีหลังจากธงชาติขึ้นสู่ยอกเสาแล้ว ถือว่ามาสายต้องพบอาจารย์เวรและขอบัตรเข้าชั้นจากอาจารย์เวร หรือฝ่ายปกครอง เพื่อนำไปแสดงต่ออาจารย์ประจำ
  วิชาที่กำลังสอนอยู่
          - ถ้าจำเป็นต้องมาสายให้มีหนังสือรับรองจากผู้ปกครองมาแสดง
          - นักเรียนมาสายเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน โรงเรียนจะเรียกผู้ปกครองมาพบเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

หมวดที่ 4 การปฏิบัติตนในห้องเรียน

 1. นักเรียนต้องอยู่ภายในห้องเรียนด้วยความเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงอึกทึกหรือเล่นกัน ไม่ลุกจากที่นั่งก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
 2. นักเรียนทุกคนมีหน้าที่ทำความสะอาดห้องเรียนรักษาความสะอาด รักษาทรัพย์สินภายในห้องเรียน ไม่ทุบทำลายและจัดห้องเรียนให้เรียบร้อยน่าอยู่อาศัย
 3. นักเรียนไม่นำวิชาอื่นขึ้นมาทำขณะที่ครูกำลังสอนอยู่
 4. ไม่นำอาภรณ์ของมีค่า อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเข้ามาไว้ภายในห้องเรียน
 5. ขณะที่ครูกำลังสอน ถ้าออกนอกห้องเรียนต้องขออนุญาตก่อน
 6. การเปลี่ยนห้องเรียน ต้องเดินไปเป็นแถว สงบและเรียบร้อย
 7. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปรับประทานในห้องเรียน
 8. เมื่อครูประจำวิชาไม่เข้าสอนเกิน 5 นาที ให้หัวหน้าชั้นหรือตัวตัวไปรายงารนอาจารย์หัวหน้าหมวดวิชานั้น เพื่อจัดครูเข้าสอนแทน
 9. นักเรียนต้องถอดรองเท้าวางไว้ ณ ที่เก็บที่จัดไว้ให้ ไม่สวมหมวก หรือปลดกระดุมเสื้อ
 10. ต้องไม่นำชอล์คหรือสิ่งของภายในห้อง เช่น แปรงลบกระดาน ไว้กวาด มาข้างปาเล่น หรือขีดเขียนโต๊ะ ฝาผนังห้อง โดยเด็ดขาด
 11. เมื่อเกิดการวิวาทกันในห้องเรียน หรือระหว่างห้องเรียน อย่าตัดสินกันเอง ควรรายงานให้อาจารย์ประจำชั้น หรือหัวหน้าอาคารทราบ

หมวดที่ 5 การออกนอกห้องเรียนขณะทำการเรียนการสอน

 1. ในระหว่างที่มีชั่วโมงเรียน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียน จะไปอยู่ตามสนามกีฬา โรงอาหารหรือห้องสมุดไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาดครู-อาจารย์
 2. ถ้าจำเป็นต้องออกจากห้องเรียนต้องขออนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชาในชั่วโมงนั้น
 3. ในกรณีที่ครูไม่อยู่หรือยังไม่เข้าสอน นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนด้วยความสงบ ไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนห้องข้างเคียง ถ้าจำเป็นต้อง
  ออกนอกห้องต้องแจ้งให้หัวหน้าชั้นทราบ
 4. การเข้าห้องเรียนขณะที่อาจารย์ทำการสอนอยู่จะต้องขออนุญาตเป็นการเข้าเรียนช้าควรแสดงบัตรอนุญาตเข้าชั้นเรียน

หมวดที่ 6 การใช้ยานพาหนะ

 1. นักเรียนจะนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน ต้องทำใบขับขี้ให้เรียบร้อย และต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองเสียก่อน
 2. นักเรียนต้องนำรถจอดที่โรงเก็บรถอย่างเป็นระเบียบ
 3. ถ้านักเรียนจะกลับบ้านหรือออกนอกบริเวณโรงเรียนก่อนโรงเรียนเลิก ต้องแสดงบัตรอนุญาตกับยามเฝ้าประตูโรงเรียนก่อนนำรถออกจากโรงเก็บรถ
       (ถ้านักเรียนคนใดนำรถออกจากโรงเรียนมิได้รับอนุญาต จะถือว่าส่อไปในทางลักขโมย)
        - ให้นักเรียนชะลอความเร็วของรถ โค้งคำนับและกล่าวสวัสดี
        - ถ้านักเรียนพบครูยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียนตอนเช้าเลิกเรียน ให้นักเรียนยืนคำนับ นักเรียนหญิงถ้ามือว่างพอที่จะไหว้ก็ให้ไหว้ ถ้าขี่จักรยานให้ชะลอความเร็ว
  แล้วโค้งคำนับ
        - ถ้าผู้ปกครองขับรถใด ๆ มาส่ง ให้นักเรียนลงที่หน้าประตูทุกคนและทำความเคารพตามวรรคแร

หมวดที่ 7  การปฏิบัติตามกฎจราจร

 1. นักเรียนต้องข้ามถนนตรงทางม้าลาย หรือตรงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบริการอยู่
 2. นักเรียนต้องขึ้นรถโดยสารที่หน้าโรงเรียน
 3. เมื่อขึ้นรถแล้วต้องหาที่นั่งภายในรถให้เรียบร้อย อย่ายืนขวางประตูขึ้นลง ห้อยโหนตามบันไดและไม่ขึ้นนั่งบนหลังคารพ
 4. นักเรียนต้องนั่งภายในรถให้เรียบร้อยอย่าเดินไปมา 
 5. เวลาจะขึ้นหรือลงรถ ให้รถจอดสนิทก่อนอย่าเกาะหรือกระโดดลง
 6. เมื่อลงรถอย่าข้ามถนนด้านหลังรถ เพราะรถที่สาวนมามองไม่เห็น และอาจจะชนได้
 7. ห้ามนักเรียนโบกรถอื่นที่ไม่ใช่รถประจำทางกลับบ้าน

หมวดที่ 8 การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนหรือกลับบ้าน

 1. ผู้ปกครองต้องมาขอลาด้วยตนเอง หรือเป็นลายลักษณ์อักษร การลาทางโทรศัพท์จะไม่อนุญาตเพราะตรวจสอบไม่ได้
 2. นักเรียนแจ้งป่วยกะทันหัน
 3. เขียนหนังสืออนุญาตที่ฝ่ายปกครองยื่นต่อครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ครูเวร
 4. รับบัตรจากฝ่ายปกครองและนำบัตรมาส่งให้ฝ่ายปกครองเมื่อกลับจากธุรกิจแล้ว
 5. ในกรณีที่โรงเรียนมีความจำเป็นส่งนักเรียนกลับบ้าน รับแบบส่งนักเรียนกลับบ้านจากฝ่ายปกครองรับทราบแล้วนำมาคืนฝ่ายปกครอง

หมวดที่ 9 การรับประทานอาหารกลางวัน

 1. ไม่รับประทานอาหารก่อนเวลาพักหรือพักเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด
 2. ไม่นำอาหารไปรับประทานในห้องเรียนหรือในห้องประชุม
 3. ถ้าจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนเวลาพักเที่ยง ให้ขออนุญาตจากอาจารย์เวรก่อน
 4. ภาชนะที่ใส่อาหารทุกชนิด อย่าทิ้งไว้นอกโรงอาหาร
 5. ต้องรักษามารยาทในการรับประทานอาหารไม่นั่งยอง ๆ บนเก้าอี้หรือส่งเสียงดัง หรือรับประทานอาหารอย่างมูมมาม

หมวดที่ 10 การแสดงความเคารพ
                   การแสดงความเคารพเป็นการแสดงออกของผู้ที่ได้รับการศึกษา อบรม โรงเรียนจึงกำหนดระเบียบการเคารพขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนเป็นคน
สุภาพอ่อนน้อม รู้จักเคารพครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ ดังนี้

 1. การแสดงความเคารพภายในโรงเรียน
          1.1 นักเรียนต้องถือว่าอาจารย์ภายในโรงเรียนเป็นครู-อาจารย์ ของนักเรียนทุกคนต้องให้ความเคารพ นับถือ เชื่อฟัง
          1.2 เมื่อนักเรียนนั่งอยู่กับที่ ถ้ามีครูเดินผ่านมาระยะใกล้พอควร ให้นักเรียนชายยืนตรงหรือยกมือไหว้ นักเรียนหญิงยืนตรงแล้วไหว้
          1.3 เมื่อนักเรียนเดินสวนกับครู - อาจารย์ ให้นักเรียนหยุดเลี่ยงหันหน้าทำความเคารพเช่นเดียวกับข้อ 1.2
          1.4 เมื่อนักเรียนเดินตามหลังอาจารย์ไม่ควรแซงขึ้นหน้า ถ้าจำเป็นจริง ๆ นักเรียนต้องกล่าวคำว่า "ขอโทษ" ก่อน เช่น พูดคำว่า "ขอโทษครับ (ค่ะ)" และถ้าอาจารย ์
  เดินตามหลังนักเรียนมาใกล้ ๆ ควรหยุดให้อาจารย์เดินผ่านไปก่อน
          1.5 ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในเครื่องแบบ ให้ทำความเคารพตามระเบียบของเครื่องแบบนั้น ๆ ทุกกรณี 
          1.6 เมื่อครูเข้าห้องเรียนหรือออกจากห้องเรียน ให้หัวหน้ากล่าวว่า "นักเรียนเคารพ" โดยนักเรียนทั้งหมดยืนตรงหรือนักเรียนชายยืนตรง นั่งเรียนหญิงนั่งกราบ และ
  กล่าวพร้อมกันว่า "สวัสดีครับ (ค่ะ)" หรือ "ขอบคุณครับ (ค่ะ)"
          1.7 นักเรียนพูดกับอาจารย์ต้องยืนตรงในลักษณะสำรวม เมื่อพูดเสร็จแล้วแสดงความเคารพก่อนจากไป
          1.8 เมื่อนักเรียนเข้าพบครูขณะที่ครูนั่งอยู่ที่โต๊ะ ให้ยืนห่างโต๊ะประมาณ 1 ก้าว นักเรียน่ชายโค้งาคำนับ นักเรียนหญิงไหว้แล้วนั่งคุกเข่าลง ในกรณีที่เข้าพบมาก ๆ ให้เข้าแถวอย่ารุมล้อมโต๊ะครู
          1.9 เมื่อมีผู้ใหญ่มาเยี่ยมที่ห้องเรียน ให้นักเรียนฟังครู - อาจารย์ที่สอนอยู่สั่งการถ้านักเรียนพบในบริเวณโรงเรียน ให้ทำความเคารพเช่นเดียวกับครู-อาจารย์
 2. แสดงความเคารพภายนอกโรงเรียน
          เมื่อพบครู - อาจารย์ภายนอกโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคนทำความเคารพโดยการ "ไหว้" และกล่าวคำว่า "สวัสดี" ถ้านักเรียนสวนกับครูที่ขี่จักรยาน หรือรถจักรยานยนต์

หมวดที่ 11  การลาป่าย – ลากิจ

 1. ผู้ปกครองต้องมาลาต่ออาจารย์ประจำชั้นด้ายตัวเอง
 2. เขียนใบลาโดยมีคำรับรองของผู้ปกครอง ถ้าลากิจธุระต้องส่งล่วงหน้า 1 วัน คำรับรองต้องมีลายเซ็นของผู้ปกครองคนเดียวกับใบมอบตัว หรือผู้ปกครองคนที่ 2
  (หากปลอมลายเซ็นต์ผู้ปกครองถือเป็นโทษสถานหนัก)
 3. ถ้านักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเกิน 3 วัน โดยไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ โรงเรียนจะติดต่อกับผู้ปกครองทางไปรษณียบัตร ให้ผู้ปกครองแจ้งเหตุผลมายังโรงเรียน
  ถ้าส่งทางไปรษณียบัตรแล้วไม่แจ้งมาทางโรงเรียน จะติดต่อกับผู้ปกครอง ดังนี้
          ก. เชิญผู้ปกครองมาพบที่โรงเรียน
          ข. หากผู้ปกครองไม่มาพบภายใน 7 วัน ฝ่ายปกครองจะเสนอผู้อำนวยการเพื่อสั่งพักการเรียนหรือให้คัดชื่อออก
 4. เมื่อนักเรียนส่งใบลาต่ออาจารย์ประจำชั้นให้อาจารย์ประจำชั้นแนบใบลาไว้ในใบเซ็นต์ชื่อของอาจารย์ประจำวิชา ที่หัวหน้าหมวดทุกใบ
หมวดที่ 12  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน
 1. นักเรียนต้องรักษาความสะอาดของห้องเรียน โดยแบ่งหน้าที่เป็นเวรรักษาความสะอาด
 2. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบริเวณโรงเรียน ไม่ทิ้งเศษกระดาษ หรือขีดเขียนตามโต๊ะอาหาร
 3. นักเรียนต้องไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะ หรือม้านั่งออกนอกห้องเรียนก่อนได้รับอนุญาต
 4. นักเรียนไม่ขีดเขียนฝาผนัง ม้านั่ง ดึงหรือแกะทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน เช่น ปลั๊กไฟ สวิตซ์ ไฟฟ้า สายไฟฟ้า กระจกหน้าต่าง ประตู และอื่น

<<TOP>>

ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน

                   ตามที่โรงเรียนบ้านบางเทา ได้กำหนดให้มีระเบียบของสถานศึกษา ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเทา และระเบียบว่าด้วยการลง
โทษนักเรียนนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการใช้ระเบียบดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน ดังนี้

1. เครื่องแบบนักเรียนชาย

  1.1. ชั้นประถมศึกษา

        1.1.1  เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อเรียบไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด สาบกว้าง 3-4 ซ.ม. กระดุมขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอกพองามมีกระเป๋
าติดอกข้างซ้ายขนาดกว้าง 8-12 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม. ด้านหลังไม่มีจีบ เมื่อใส่เข้าในกางเกงให้เห็นเข็มขัดรัดรอบตัว
        1.1.2 กางเกง ใช้กางเกงผ้าสีกากีทรงแบบไทยขาสั้นเหนือเข่าเมื่อวัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 10 ซ.ม. ส่วนกว้างขอบขาเมื่อยืนตรงจะกว้างจากขาประมาณ
8-10 ซ.ม. ปลายขาพับไว้ข้างในกว้าง 5 ซ.ม. ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ซิปมีกระเป๋าเล็กข้างหน้า หรือกระเป๋าหลัง มีหูสำหรับสอดเข็มขัด 5-7 หู
        1.1.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดลูกเสือสีน้ำตาลไม่มีลวดลาย กว้าง 3-4 ซ.ม. เจาะรูเดียวมีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด
        1.1.4 รองเท้า ใช้รองเท้าผ้าใบหรือหนัง ชนิดหุ้มส้นสีน้ำตาล ไม่มีลวดลาย มีสายเชือกผูกสีเดียวกับรองเท้า ห้ามใช้รองเท้าหัวตัด หัวแหลมส้นสูงหรือมีขอบสีขาว
โดยเด็ดขาด
        1.1.5 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีน้ำตาล ไม่มีลวดลายหรือสีอื่นปน ยาวครึ่งหน้าแข้ง เวลาสวมต้องดึงขึ้นมาให้สุด ความยาวของถุงเท้า ห้ามพับ
        1.1.6 ทรงผม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ไว้ผมส่วนหน้ายาวไม่เกิน 2 ซ.ม. ส่วนบนยาวไม่เกิน 1/2 ซ.ม.

1.2. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
1.2.1 เสื้อเชิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเนื้อเรียบไม่บางจนเกินไป ผ่าอกตลอด สาบกว้าง 3-4 ซ.ม. กระดุมขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซ.ม. แขนสั้นเพียงข้อศอกพองาม
กระเป๋าติดอกข้างซ้ายขนาดกว้าง 8-12 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม. ด้านหลังไม่มีจีบ เมื่อใส่เข้าในกางเกงให้เห็นเข็มขัดรัดรอบตัว
        1.2.2 กางเกง ใช้กางเกงผ้าสีกรมท่าขาสั้นเหนือเข่าเมื่อวัดจากกลางลูกสะบ้าประมาณ 10 ซ.ม. ส่วนกว้างขอบขาเมื่อยืนตรงจะกว้างจากขาประมาณ
8-10 ซ.ม. ปลายขาพับไว้ข้างในกว้าง 5 ซ.ม. ผ่าตรงส่วนหน้าใช้ซิปมีกระเป๋าเล็กข้างหน้า หรือกระเป๋าหลัง มีหูสำหรับสอดเข็มขัด 5-7 หู
        1.2.3 เข็มขัด ใช้เข็มขัดสีดำ หัวสี่เหลี่ยมสีเงิน ชนิดกลัดหัวรูเดียว มีปลอกหนังสีเดียวกับเข็มขัด
        1.2.4 รองเท้าและถุงเท้า ใช้แบบเดียวกับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเวลาสวมต้องดึงขึ้นมาให้ยาวสุดความยาว
        1.2.5 ทรงผม ส่วนหน้ายาวไม่เกิน 4 ซ.ม. ส่วนบนยาวไม่เกิน 3 ซ.ม. ด้านข้างตัดสั้นตรงขึ้นไปตามแบบผม ทรงอเมริกัน ไม่ใส่น้ำมันปรับแต่งทุกชนิด
และไม่ไว้หนวดเครา

2. เครื่องแบบนักเรียนหญิง

  2.1 ชั้นประถมศึกษา
  2.1.1 เสื้อสีขาวเนื้อเกลี้ยงเรียบ แขนสั้น คอปกทหาร เสื้อไม่รัดรูป ผ่าอกพอสมควร ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าเยื่อไม้ ผ่าลึกพอสมควร อกติดกระดุมกิ๊ป 1 เม็ด
  ปกใหญ่ขนาด 10 ซ.ม. ใช้ผ้าสองชิ้น แขนเสื้อยาวเพียงข้อศอกปลายแขนจีบ 6 เกล็ด ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง 3 ซ.ม. ติดกระดุมกิ๊ปพอดีกับลำแขนตัวเสื้อยาวเกิน
  บั้นเอวลงไปประมาณ 5-7 ซ.ม. หรือวัดจากข้อมือขึ้นมาเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ 10-15 ซ.ม. ชายขอบเสื้อด้านล่างพับ 3 ซ.ม. มีกระเป๋า 5-9 ซ.ม. ลึก 10-15 ซ.ม.
  ติดที่ชายเสื้อข้างขวา 1 ใบ
         2.1.2 โบว์ผูกคอใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6  ใช้ผ้าสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเดียวกับกระโปรง ส่วนปลายกว้าง 6-8 ซ.ม. ผูกเสมอกับกระดุมกิ๊ปเม็ดแรก
         2.1.3 กระโปรง ใช้ผ้าสีน้ำเงินเนื้อผ้าไม่หนามาก พื้นเรียบไม่มีลวดลาย ขอบกระโปรงกว้าง 3 ซ.ม. ตีเกล็ดด้านซ้ายขวาข้างละ 3 เม็ด ด้านหลังตีเกล็ดเช่นเดียว
  กับด้านหน้า เกล็ดเย็บตะเข็บตายตัวยาว 2 ซ.ม. (จีบออกนอกตัวทั้งซ้ายขวา) ความยาวของกระโปรงวัดจากเอว (แนวสะดือ) ลงมาขณะยืนตรงให้ยาวใต้เข่า
  ประมาณ10 ซ.ม. ขอบพับเข้าข้างในแล้วให้มีส่วนกว้าง 2 นิ้ว
         2.1.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวเนื้อเรียบหนาพอสมควร ไม่มีลวดลาย และขอบไม่มีสีอื่น เวลาสวมพับขอบประมาณ 3 ซ.ม. และสูงกว่าขอบรองเท้าขึ้นมา
  ไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. (ห้ามม้วนกลม)
         2.1.5 รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีดำ มีสายรัด หุ้มส้น หัวมน ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม. และห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า
         2.1.6 ทรงผม นักเรียนชั้นประถมศึกษา ต้องตัดสั้น ให้มองเห็นติ่งหูเล็กน้อย จะติดกิ๊ปสีดำได้ ห้ามมีลวดลาย ผมไม่ซอย เซ็ท ย้อมสีแดง หรือดัดซอย
  ให้หยิกงอ
  2.2 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
         2.2.1 เสื้อสีขาวเนื้อเกลี้ยงเรียบ แขนสั้น คอปกทหาร เสื้อไม่รัดรูป ผ่าอกพอสมควร ห้ามใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าเยื่อไม้ ผ่าลึกพอสมควร อกติดกระดุมกิ๊ป 1 เม็ดปกใหญ่ขนาด 10 ซ.ม. ใช้ผ้าสองชิ้น แขนเสื้อยาวเพียงข้อศอกปลายแขนจีบ 6 เกล็ด ผ้าหุ้มปลายแขนกว้าง 3 ซ.ม. ติดกระดุมกิ๊ปพอดีกับลำแขนตัวเสื้อยาว เกินบั้นเอวลงไปประมาณ 5-7 ซ.ม. หรือวัดจากข้อมือขึ้นมาเมื่อยืนตรงระยะตั้งแต่ 10-15 ซ.ม. ชายขอบเสื้อด้านล่าง พับ 3 ซ.ม. มีกระเป๋า 5-9 ซ.ม.
  ลึก 10-15 ซ.ม. ติดที่ชายเสื้อข้างขวา 1 ใบ
         2.2.2 โบว์ผูกคอใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6  ใช้ผ้าสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีเดียวกับกระโปรง ส่วนปลายกว้าง 6-8 ซ.ม. ผูกเสมอกับกระดุมกิ๊ปเม็ดแรก
         2.2.3  กระโปรง ใช้ผ้าสีน้ำเงินเนื้อผ้าไม่หนามาก พื้นเรียบไม่มีลวดลาย ขอบกระโปรงกว้าง 3 ซ.ม. ตีเกล็ดด้านซ้ายขวาข้างละ 3 เม็ด ด้านหลังตีเกล็ด
  เช่นเดียวกับด้านหน้า เกล็ดเย็บตะเข็บตายตัวยาว 2 ซ.ม. (จีบออกนอกตัวทั้งซ้ายขวา) ความยาวของกระโปรงวัดจากเอว (แนวสะดือ) ลงมาขณะยืนตรงให้ยาว
  ใต้เข่าประมาณ 10 ซ.ม. ขอบพับเข้าข้างในแล้วให้มีส่วนกว้าง 2 นิ้ว
         2.2.4 ถุงเท้า ใช้ถุงเท้าสีขาวเนื้อเรียบหนาพอสมควร ไม่มีลวดลาย และขอบไม่มีสีอื่น เวลาสวมพับขอบประมาณ 3 ซ.ม. และสูงกว่าขอบรองเท้าขึ้นมา
  ไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม. (ห้ามม้วนกลม)
         2.2.5  รองเท้า ใช้รองเท้านักเรียนหนังสีดำ มีสายรัด หุ้มส้น หัวมน ไม่มีลวดลายส้นสูงไม่เกิน 3 ซ.ม. และห้ามพับสายรัดไปข้างหลังส้นเท้า
         2.2.6 ทรงผม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ต้องตัดสั้น ให้มองเห็นติ่งหูเล็กน้อย จะติดกิ๊ปสีดำได้ ห้ามมีลวดลาย ผมไม่ซอย เซ็ท ย้อมสีแดง หรือดัดซอยให้หยิกงอ

  <<TOP>>

  ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน

                   ตามที่โรงเรียนได้กำหนดให้มีระเบียบของสถานศึกษาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนบางเทาไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน มิให้นักเรียน
ละเมิดการปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการลงโทษนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาที่กำหนด จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยกา
รลงโทษนักเรียน โดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา 2548 ประกอบด้วย 4 สถาน ดังนี้

1. ความผิดสถานเบา ได้แก่ความผิดเล็ก ๆ น้อย ที่ได้แสดงถึงอุปนิสัยความประพฤติ ดังนี้
     1.1 แต่งกายผิดระเบียบ
     1.2 กริยาวาจาหยาบคาย
     1.3 หนีเรียน ไม่เข้าห้องเรียน
     1.4 ไม่รักษาความสะอาดของห้องเรียน และโรงเรียน
     1.5 มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล
     1.6 ปีนรั้วเข้า ออกโรงเรียน
     1.7 ส่งเสียงอึกทึกบนห้องเรียนและนอกห้องเรียน
     1.8 เล่นกีฬาบนห้องเรียน
     1.9 ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ
     1.10 นำกระเป๋าผิดระเบียบมาโรงเรียนหรือไม่นำกระเป๋ามาโรงเรียน
ฯลฯ
      บทลงโทษ พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่ออบรม บำเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้ง และตัดคะแนน 5 คะแนน

2. ความผิดขั้นปานกลาง ได้แก่ ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม และทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงของโรงเรียนหมู่คณะตามกรณี ดังนี้
     2.1 ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต
     2.2 เที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
     2.3 ประพฤติตนในทางชู้สาว
     2.4 ทะเลาะวิวาท
     2.5 เล่นการพนัน
     2.6 สูบบุหรี่ หรือมีบุหรี่ในครอบครอง
     2.7 ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือผิดระเบียบการใช้รถจักรยานยนต์
     2.8 ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนรวม
     2.9 โกหกหรือให้ความเป็นเท็จต่อครู อาจารย์
     2.10 ขาดเรียนเกิน 3 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
     2.11 ความผิดอื่น ๆ ที่เทียบเคียงกับความผิดข้างต้น
ฯลฯ
บทลงโทษ พบอาจารย์หัวหน้าระดับชั้นเรียน เพื่ออบรม บำเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้ง และตัดคะแนน ครั้งละ 10 คะแนน

3. ความผิดสถานหนัก ได้แก่ ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แก่ส่วนรวม และทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนทั้งหมู่คณะ

     3.1 นำหนังสือลกมกมาโรงเรียน
     3.2 เป็นนักเลงการพนัน
     3.3 ทำร้ายผู้อื่น
     3.4 เป็นนักเลงอันธพาล
     3.5 เสพสิ่งเสพติด ดื่มเครื่องดอง ของมึนเมา
     3.6 ทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมโดยเจตนา
     3.7 แสดงกริยาลบหลู่ดูหมิ่นครู อาจารย์
     3.8 หรือความผิดอื่น ๆ ที่เทียบเคียงกับความผิดข้างต้น
     บทลงโทษ พบครูฝ่ายปกครอง เพื่ออบรมแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม บำเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้งและตัดคะแนน 15 คะแนน
ฯลฯ

4. ความผิดขั้นร้ายแรง  ได้แก่ความผิดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น แก่ส่วนรวม และทำให้เสียชื่อเสียงของโรงเรียนร้ายแรง ซึ่งอาจมีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้
     4.1 ลักทรัพย์
     4.2 มียาเสพติดไว้ในครอบครองหรือเพื่อจำหน่าย
     4.3 พกพาอาวุธมาโรงเรียน
     4.4 มีพฤติกรรมชู้สาวขั้นเสียหาย
     4.5 ทะเลาะวิวาทสถานหนักในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
     4.6 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียนอย่างมาก
     4.7 ความผิดอื่น ๆ ที่เทียบเคียงกับความผิดข้างต้น
ฯลฯ
     บทลงโทษ พบรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง เพื่อทำทัณฑ์บนแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรม บำเพ็ญประโยชน์ 1 ครั้งและตัดคะแนน  20 คะแนน
  <<TOP>>
  [กลับหน้าหลัก]
 
  โรงเรียนบ้านบางเทา 103 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-324134
webmaster : krulek@gmail.com
LastUpdate : มิถุนายน 2557