[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
เรื่อง : ความสำคัญของนาฏยศิลป์


ความสำคัญของนาฏยศิลป์ นาฎศิลป์เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าศิลปะแขนงอื่นๆ ความสำคัญของนาฎศิลป์สามารถกล่าวได้ดังนี้ 1. นาฎศิลป์แสดงความเป็นอารยประเทศ บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองดีก็ด้วยประชาชนมีความเข้าใจศิลปะ เพราะศิลปะเป็นสิ่งมีค่า เป็นเครื่องโน้มน้าวอารมณ์ โดยเฉพาะศิลปะการละคร มีความสำคัญสามารถกล่อมเกลาจิตใจหรือโน้มน้าวอารมณ์ไปในทางที่ดี เป็นแนวทางนำให้คิดและให้กำลังใจในการที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองสืบไป 2. นาฎศิลป์เป็นแหล่งรวมศิลปะ ประกอบด้วยศิลปะประเภทต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องสอดคล้องกัน เช่น ศิลปะการเขียน การก่อสร้าง การออกแบบเครื่องแต่งกาย และวรรณคดี ศิลปะแต่ละประเภทได้จัดทำกันด้วยความประณีตสุขุม ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยศิลปะเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งของชาติ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต้องมีศิลปะของตนไว้เป็นประจำนับแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้ รวมความว่านาฎศิลป์มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น สร้างความเป็นแก่นสารให้แก่บ้านเมืองด้วยกันทั้งนั้น ประโยชน์ของนาฏยศิลป์ การเรียนนาฎศิลป์มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยทางศิลปะแก่ผู้เรียน 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 4. เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักกล้าแสดงออก การเรียนนาฎศิลป์ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 1. ทำให้เป็นคนรื่นเริงแจ่มใส 2. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 3. สามารถยึดเป็นอาชีพได้ 4. ทำให้รู้จักดนตรีและเพลงต่าง ๆ 5. ทำให้เกิดความจำและปฏิภาณดี 6. ช่วยให้เป็นคนที่มีท่าทางเคลื่อนไหวสง่างาม 7. ช่วยในการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี 8. ได้รับความรู้นาฎศิลป์จนเกิดความชำนาญ สามารถปฏิบัติได้ดีมีชื่อเสียง
| เข้าชม : 305 |
ผู้เขียน : ศิวรา อิศรเดช
หน่วยงาน :
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้