ผลงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนบ้านบางเทา ประจำปีการศึกษา 2551

เรื่อง
ผู้ทำวิจัย
วัน/เดือน/ปี
1. เทคนิคการแก้ปัญหานักเรียนแอบเล่นเกมส์ในเวลาเรียน นางสาววงเดือน จันทร์เทศ
8 เม.ย. 2551
2. การส่งเสริมนักเรียนชั้น ป.1 แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน นางจิราณี สำราญ
8 เม.ย. 2551
3. เทคนิคการให้นักดนตรีมีระเบียบวินัยในการเดินแถว นางอุมาพร ช่วยทอง
8 เม.ย. 2551
4. นักเรียนขาดความรับผิดชอบเขตรักษาความสะอาดของชั้น ม.3
นายธีรพงศ์ สร้อยสน
8 เม.ย. 2551
5. แก้ปัญหาในการซ้อมดนตรี ของวงโยธวาทิต นายมนตรี สุวรรณหงส์
1 พ.ค. 2551
6. เทคนิคการแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาขาดความรับผิดชอบทางการเรียน นางกรองแก้ว แซ่อุ่ย
15 ก.พ. 2551
7. การแก้ปัญหาเด็กอนุบาลมาโรงเรียนสาย นางประไพศรี โกมุทผล
8 เม.ย. 2551
8. การแก้ปัญหานักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์
8 เม.ย. 2551
9. เทคนิคการฝึกอ่านไทย ชั้นประถมปีที่ ๒ นางสาววันดี ช่างเหล็ก
8 เม.ย. 2551
10. เทคนิคการฝึกทักษะการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นางสาววันดี ช่างเหล็ก
8 เม.ย. 2551
11. การฝึกให้นักเรียนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง นายมนตรี อารีราษฎร์
22 พ.ค. 2551
12. การแก้ปัญหานักเรียนมาโรงเรียนสาย นายสมโชค ตันประเสริฐ
22 พ.ค. 2551
13. วิธีแก้ปัญหาเด็กอนุบาลไม่ดื่มนม นางรัตนา อัครพลภิญโญ
8 เม.ย. 2551
14. วิธีการพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง นางสาวแน่งน้อย วิสุทธารมณ์
8 เม.ย. 2551
15. นักเรียนเบื่อหน่ายการฝึกปฏิบัติ วิชา พละ นายมานะ วงศ์เสรี
10 เม.ย. 2551
16. การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถอ่านทำนองเสนาะได้ นายจรูญ คาหะปะนะ
20 พ.ย. 2551
17. การแก้ปัญหาเด็กอนุบาลไม่ชอบดื่มนมรสจืด นางสาวสุธิรา จิตรหลัง
10 ม.ค. 2551
18. การแก้ปัญหานักเรียนรับประทานอาหารกลางวันไม่หมด นางสาวอริสรา ย่าเด็น
13 ธ.ค. 2550
19. เด็กสมาธิสั้น นางสาวรูสหน๊ะ แต
8 เม.ย. 2551
20. นักเรียนไม่สามารถจำแนกท่ารำระหว่าง นาฎยศัพท์และภาษาท่าได้ นางสาวฐิติมา ชำนาญมาก
28 ก.พ. 2551
21. กำหนดหน้าที่ในเวรประจำวันนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1/2 นางสาววิภาวดี อากาศโชติ
7 ธ.ค. 2550
 
 
 [กลับหน้าหลัก]

 
  โรงเรียนบ้านบางเทา 103 หมู่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร.076-324134 Email banbangtao@hotmail.com
webmaster : duenphuket@hotmail.com
LastUpdate : สิงหาคม 2551